คุณค่าและความหมายของอักษรจีนภายในศาลเจ้า

คนจีนในประเทศไทยและนครสวรรค์ ส่วนมากอพยพมาจากมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งถือได้ว่าคนจีนเป็นผู้ยึดมั่นในประเพณี และความเชื่อเดิมอย่างเคร่งครัด การสร้างศาสนสถานไว้ประดิษฐานเทพเจ้า และใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามระ […]