ที่มาของชื่อและความหมายของคำว่า “นครสวรรค์”

นครสวรรค์ เป็นเมืองที่มีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี โดยปรากฏชื่อครั้งแรกในศิลาจารึกหลักที่ 1 ของพ่อขุนรามคำแหง โดยเรียกว่า “เมืองพระบาง” ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านที่อยู่รายรอบราชธานี จึงมี คว […]