หนังสือเรื่อง “นครสวรรค์ศึกษา” บันทึกเรื่องราวคนจีนปากน้ำโพ

หนังสือเรื่อง “นครสวรรค์ศึกษา” บันทึกเรื่องราวคนจีนปากน้ำโพ   โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง เอกสารวิชาการทางวัฒนธรรม ลำดับที่ ๓ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์