หนังสือชุดประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัดนครสวรรค์

หนังสือชุดประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัดนครสวรรค์   จากชุดที่ระลึก “๑๐๐ ปี วิถีปากน้ำโพ” จัดทำเนื่องในวาระสำคัญของงานตรุษจีนปากน้ำโพ ประจำปี ๒๕๕๙ ครบรอบ ๑๐๐ ของการสืบสานงานประเพณีแ […]

หนังสือนครสวรรค์ : รัฐกึ่งกลาง

หนังสือ นครสวรรค์ : รัฐกึ่งกลาง   บรรณาธิการ โดย สุภรณ์ โอเจริญ จากรายงานการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์” ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ กันยายน ๒๕๒๗ […]

บทเพลงกวีศิลป์ (นอก) วจนานุกรม

บทเพลงกวีศิลป์ (นอก) วจนานุกรม จิตวิญญาณแห่งประวัติศาสตร์เมืองนครสวรรค์ บทเรียนหรือสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบงานสร้างสรรค์เชิงต้นแบบทางศิลปะ จากโครงการ “สานสุนทรีย์ สี่แควศิลป์ : มองอดีต ปัจจุบัน ผ […]

หนังสือเรื่อง “แนวคิดการวิจัยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชนลุ่มน้ำเจ้าพระยา”

หนังสือเรื่อง “แนวคิดการวิจัยประวัติศาสตร์และ วัฒนธรรมชุมชนลุ่มน้ำเจ้าพระยา”   เอกสารวิชาการทางวัฒนธรรม ลำดับที่ ๒ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หนังสือเรื่อง “นครสวรรค์ศึกษา” บันทึกเรื่องราวคนจีนปากน้ำโพ

หนังสือเรื่อง “นครสวรรค์ศึกษา” บันทึกเรื่องราวคนจีนปากน้ำโพ   โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง เอกสารวิชาการทางวัฒนธรรม ลำดับที่ ๓ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สูจิบัตร รางวัลแห่งความดี ศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา พุทธศักราช ๒๕๖๐

สูจิบัตร รางวัลแห่งความดี ศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   สูจิบัตรเล่มนี้จัดทำขึ้นเนื่องในพิธีมอบรางวัล “รางวัลแห่งความดี ศิลปินแ […]

ไทดำ ความทรงจำ ฆะมังสู่เดียนเบียนฟู

บันทึกเรื่องราวชาติพันธุ์แห่งต้นน้ำเจ้าพระยา “ไทดำ ความทรงจำ ฆะมังสู่เดียนเบียนฟู” วิถีชีวิตของผู้คนกลุ่มเล็กๆที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ตั้งแต่อดีตจนถึงวันนี้พวกเค้าโหยหารอการเดินทางกลับ […]

ภูมิหลังและอัตลักษณ์ของชาวจีน 5 กลุ่มภาษาในประเทศไทย

ชาวจีนที่อพยพมายังประเทศไทย ส่วนใหญ่มาจากมณฑลฮกเกี้ยนและมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน ที่เหลือมาจากเกาะไหหลำ ทั้งนี้เป็นเพราะลักษณะทางภูมิศาสตร์ของมณฑลฮกเกี้ยนสืบเนื่องไปในมณ […]

ข้อมูลอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีน

ภาพ ลักษณะที่อยู่อาศัยของคนจีนในอดีตและปัจจุบันยังคงมีให้เห็นอยู่ 1.) ลักษณะที่อยู่อาศัย ลักษณะการสร้างบ้านเรือนส่วนใหญ่จะอยู่รวมกันเป็นชุมชนขนาดเล็กและขนาดใหญ่ กระจัดกระจายอยู่ทั่วทุกอำเภอในจังหวัดนค […]

นครสวรรค์ : พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม

การเลือกตั้งถิ่นฐานและการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในแต่ละพื้นที่ มีสาเหตุสำคัญหลายประการ โดยมักมีปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญมาจากลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และทรัพยากรทางธรรมชาติของพื้นที่นั้นๆ มนุษย์มักเลือกตั้ […]