ศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

ศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

 

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความรู้และผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของศิลปินผู้สร้างสรรค์งาน ตลอดจนการอนุรักษ์สืบสานมรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จึงได้จัดให้มีการพิจารณาคัดเลือกศิลปิน “รางวัลแห่งความดี ศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา” ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อ ยกย่อง เชิดชูและประกาศเกียรติคุณให้กับศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีกระบวนการศึกษา ค้นคว้า และเผยแพร่ประวัติและผลงานของศิลปินจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งปรากฏแน่ชัดว่า ผลงานดังกล่าวมีประโยชน์และคุณค่าต่อท้องถิ่นหรือระดับชาติอย่างต่อเนื่อง อันจะเป็นการพัฒนาให้เกิดกระบวนการสรรหาและคัดเลือกผลงานสร้างสรรค์และศิลปินผู้เป็นแบบอย่างให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม รวมทั้งสร้างเกณฑ์มาตรฐานการคัดเลือกศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์แก่สังคม และเปิดโอกาสการพัฒนาศักยภาพให้กับศิลปินในการสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม และพัฒนาผลงานไปสู่รางวัลดีเด่นในระดับชาติต่อไป

สำหรับปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ศิลปินผู้ที่ได้รับรางวัล “ศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา” มีรายนามและประวัติ ดังต่อไปนี้

 

ศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา  สาขาศิลปะการแสดง

นางชะเวง  อ่อนละม้าย

นางชะเวง อ่อนละม้าย ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ๗๒๒/๓ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ สำเร็จการศึกษาระดับ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๔ โรงเรียนโคกหม้อประชาธนูทิศ ได้อุทิศตนเป็นศิลปินสาขาศิลปะการแสดงการเชิดหุ่นกระบอกพื้นบ้านแบบโบราณ แสดงตามงานมหรสพ ทั้งในจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียง ด้วยปัจจุบันอายุวัย ๘๗ ปี ซึ่งถือว่าเข้าสูงวัยชราภาพมากแล้วจึงทำให้การแสดงหุ่นกระบอกคณะแม่เชวง ถูกจำกัดเฉพาะงานพิธีการที่สำคัญ ๆ เท่านั้น เหลือแต่เพียงคงเป็นครูภูมิปัญญา ด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้านประจำท้องถิ่น โดยยังคงรับเป็นวิทยากรเพื่อมอบองค์ความรู้ ที่มีอยู่ให้เป็นวิทยาทานแก่เด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่ต้องการศึกษาหาความรู้ตลอดจนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่ขอรับการสนับสนุนด้านศิลปะการแสดงหุ่นกระบอกมาจนทุกวันนี้

นางชะเวง อ่อนละม้าย ได้สร้างสรรค์ผลงานการแสดงเป็นศิลปินรับเชิญ เป็นวิทยากรพิเศษ และการสาธิตการเชิดหุ่นกระบอกโบราณ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ในทุกโอกาสตามสถานที่ต่าง ๆ นอกจากนั้นยังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปวัฒนธรรม การแสดง ภูมิปัญญาไทยท้องถิ่น ให้กับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก

ด้วยความรู้ความสามารถและผลงานด้านการเชิดหุ่นกระบอกพื้นบ้านแบบโบราณ ได้ประจักษ์สู่สายตาต่อสาธารนชน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยคณะกรรมการพิจารณาเห็นควรมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “รางวัลแห่งความดี ศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา” สาขาศิลปะการแสดง ให้แก่ นางชะเวง อ่อนละม้าย ไว้เป็นเกียรติสืบไป

 

ศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา  สาขาผู้บริหารองค์กรวัฒนธรรม

นายวีรวัธน์ เทพโสธร

นายวีรวัธน์ เทพโสธร อายุ ๗๕ ปี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ๑๐๙/๑๑๘ หมู่ ๖ หมู่บ้านชวนชมรัตน์ ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุบันเป็นประธานกรรมการ ๗ บริษัท คือ ๑) บริษัทเทพโสธรวิศวกรรม จำกัด ๒) บริษัทหรรษาการโยธา จำกัด ๓) บริษัทรัชดาหรรษา จำกัด ๔) บริษัทราชมนตรี จำกัด ๕) บริษัทหรรษาวัธน์แมนชั่น จำกัด ๖) บริษัทฟารียาเพลซ จำกัด ๗) บริษัทหรรษาคอนโดวิลล์ จำกัด

นายวีรวัธน์ เทพโสธร ได้สร้างสรรค์ผลงาน โดยเป็นผู้บริหารองค์กรทางวัฒนธรรม ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๕ – ปัจจุบัน

ด้วยความรู้ความสามารถและผลงานด้านผู้บริหารองค์กรทางวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยคณะกรรมการพิจารณา จึงเห็นควรมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “รางวัลแห่งความดี ศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา” สาขาผู้บริหารองค์กรทางวัฒนธรรม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้แก่ นายวีรวัธน์ เทพโสธร ไว้เป็นเกียรติสืบไป

 

ศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา สาขาดนตรี

นายวิชัย ต่อเนื่อง (อนุชิตสงคราม)

นายวิชัย ต่อเนื่อง (อนุชิตสงคราม) อายุ ๗๔ ปี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ๓๔๖ ถนนจรัลสนิทวงศ์ ๖๘ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา จากวิทยาลัยพาณิชยการวัดพระเชตุพน (ตั้งตรงจิต) และได้ศึกษาด้านการดนตรี (ดนตรีสากล) จากวงโยธวาทิต โรงเรียนทวีธาภิเษกและศึกษาวิชาการเรียบเรียงเสียงประสานจากสถาบันดนตรีสยามกลการ รุ่นที่ ๓ ด้วยความรู้ความสามารถด้านดนตรีได้เข้าร่วมเป็นนักปฏิบัติเครื่องมือดนตรี บีแฟลคลาริเน็ต (Clarinet) ให้กับวงแตรวงและวงโยธวาทิต และรับงานแสดงดนตรีตามงานมงคลอื่นๆ จากนั้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ เข้ารับราชการในตำแหน่ง บาริโทนแซ็กโซโฟน การประพันธ์ทำนอง และเรียบเรียงเสียงประสาน ประจำอยู่ฝ่ายดนตรีสากล ที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานทางด้านการจัดรายการเพลงประเภทดนตรีแจ็สและดนตรีคลาสสิคเพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย ทำให้มีความรอบรู้และซาบซึ้งในบทเพลงแจ็สและเพลงคลาสสิค ตลอดจนเข้าร่วมกับวงดนตรีหลุยส์กีต้าร์บูลส์ และแจ๊สกีต้าร์บูลส์ ในวงดนตรีประเภทสตริงคอมโบ้ เป็นผู้ควบคุมวง และผู้อำนวยเพลงให้กับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ ตลอดจนรับงานแสดง เข้าร่วมบรรเลงและขับร้องในสถานบันเทิง ในกิจกรรมโครงการ งานลีลาศ งานรื่นเริงสังสรรค์ หรือคอนเสิร์ตการกุศลของหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ

นายวิชัย ต่อเนื่อง (อนุชิตสงคราม) ได้สร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นผู้ควบคุมวงและบรรเลงเครื่องมือเปียโนให้วงดนตรี “กรมประชาสัมพันธ์” ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด รวมทั้งการร่วมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กอปรกับเป็นผู้อำนวยเพลงให้กับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อบรรเลงและขับร้องออกออกอากาศทางวิทยุแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง ๑๑ ของกรมประชาสัมพันธ์

หลังเกษียณอายุราชการ ได้ริเริ่มฟื้นฟูวงดนตรีมาตรฐานการบรรเลง “จามรี” เพื่อร่วมบรรเลงและขับร้องในสถานบันเทิง ในกิจกรรมโครงการ งานลีลาศ งานรื่นเริงสังสรรค์ หรือคอนเสิร์ตต่างๆนอกจากนั้นยังดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศลเพื่อสังคมมาโดยตลอด เป็นคณะกรรมการจัดงานดนตรี คอนเสิร์ตการกุศลและอื่นๆ ร่วมกับสถาบันการศึกษา องค์กรหน่วยงานต่างๆ

ด้วยความรู้ความสามารถและผลงานด้านดนตรีสากล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยคณะกรรมการพิจารณา จึงเห็นควรมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “รางวัลแห่งความดี ศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา” สาขาดนตรี พุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้แก่ นายวิชัย ต่อเนื่อง (อนุชิตสงคราม) ไว้เป็นเกียรติสืบไป

 

ศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา สาขาวรรณศิลป์

นายกิตติศักดิ์ มีสมสืบ นามปากกา ศักดิ์สิริ มีสมสืบ

นายกิตติศักดิ์ มีสมสืบ นามปากกา ศักดิ์สิริ มีสมสืบ อายุ ๖๐ ปี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ๓๙ หมู่ ๕ ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปศึกษา จากวิทยาลัยครูพระนคร ปัจจุบันเป็นศิลปินสร้างสรรค์ผลงานวรรณศิลป์หลากหลายประเภท ทั้งบทกวี เรื่องสั้น นิยาย สารคดี บทความ หนังสือเด็กและเยาวชน นอกจากนั้นยังดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสังคมมาโดยตลอด เป็นวิทยากรด้านการอ่าน การเขียนวรรณกรรมตามสถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนทุกระดับ เป็นวิทยากรด้านกวีนิพนธ์ ในกิจกรรมโครงการต้นกล้าวรรณกรรม ยอดกล้าวรรณกรรม และงานด้านการเขียนอื่นๆ ของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรการอบรมครูโรงเรียนแนวชายแดนและพื้นที่พิเศษทุกภาคส่วน

ศักดิ์สิริ มีสมสืบ ได้สร้างสรรค์ผลงานกวีนิพนธ์ประเภทที่มีฉันทลักษณ์และไร้ฉันทลักษณ์ มีทั้งที่ดำเนินตามขนบและต่างจากขนบดั้งเดิม โดดเด่นด้วยการสรรคำที่เรียบง่ายแต่มีลีลาและจังหวะที่เป็นอัตลักษณ์ สร้างสรรค์ลำนำเฉพาะตน อันทรงพลังสอดคล้องกับเนื้อหา เพื่อให้กระทบใจและเร้าความคิดผู้อ่าน จนได้รับการย่กย่องให้ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน “กวีซีไรท์” ประจำปี ๒๕๓๕ จากผลงาน มือนั้นสีขาว

ด้านเนื้อหา ศักดิ์สิริมักนำเสนอประสบการณ์รอบตัวโดยตั้งคำถามให้ผู้อ่านคิดพิเคราะห์ถึงความหมายที่ซับซ้อนของภาพที่เห็นด้วยตา ศักดิ์สิริสามารถถ่ายทอดแนวคิดที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมที่เข้าใจง่ายผ่านบุคคลและสถานการณ์สมมติ มักนำเสนอผ่านมุมมองของเด็กที่ใสซื่อบริสุทธิ์แต่แฝงอารมณ์ขันเพื่อสื่อความหมายให้ “พิเคราะห์โลกภายนอกและพินิจโลกภายใน” บทกวีจึงมีความลุ่มลึก สามารถตีความหมายได้หลายระดับตามระดับความรับรู้และประสบการณ์ของผู้อ่าน งานเขียนส่วนใหญ่นำเสนอภาพสังคมร่วมสมัยที่วิถีชีวิตผู้คนอาจเลื่อนไหลไปตามกระแสสังคมจนวัตถุครอบงำจิตวิญญาณและลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ผลงานส่วนหนึ่งจึงได้รับคัดเลือกเป็นแบบเรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา รวมทั้งแบบอย่างของวรรณกรรมในระดับอุดมศึกษา

กวีนิพนธ์ของศักดิ์สิริ ยังโดดเด่นด้วยลักษณะประสานศิลป์โดยใช้ศักยภาพด้านดนตรีและจิตรกรรมในการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ ทั้งในรูปแบบหนังสือและสื่อร่วมสมัยรูปแบบต่างๆ การอ่านขับขานบทกวีประกอบการแสดงดนตรี บทบาทการทำงานในฐานะการเป็นทั้งนักร้องและนักแต่งเพลง ทำให้บทกวีนิพนธ์ของศักดิ์สิริสามารถเผยแพร่ได้ในวงกว้างและเข้าถึงกลุ่มผู้ฟังได้ทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชน อันเป็นการสืบสานและสร้างสรรค์พลังของกวีนิพนธ์ไทยในสังคมร่วมสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยความรู้ความสามารถและผลงานด้านกวีนิพนธ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยคณะกรรมการพิจารณา จึงเห็นควรมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลแห่งความดี ศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้แก่ นายกิตติศักดิ์ มีสมสืบ นามปากกา ศักดิ์สิริ มีสมสืบ ไว้เป็นเกียรติสืบไป

 

ศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา สาขาทัศนศิลป์

นายเสนีย์ แช่มเดช

นายเสนีย์ แช่มเดช อายุ ๕๖ ปี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ๑๑/๒ ซอยสวรรค์วิถี ๕ ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต (ภาพพิมพ์) จากคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันเป็นศิลปินอิสระ แนวนามธรรมซึ่งมีความมั่นคงและแน่วแน่ที่สุดคนหนึ่งของวงการศิลปะร่วมสมัยไทยยุคปัจจุบัน โดยได้มีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและนำเสนอสู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่องด้วยนิทรรศการทั้งกลุ่มและเดี่ยวหลายครั้ง การร่วมแสดงงานนิทรรศการศิลปกรรมของสมาคมศิลปินทัศนศิลป์ การร่วมแสดงงานนิทรรศการศิลปกรรม ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน การร่วมแสดงผลงานนิทรรศการศิลปกรรม ณ หอศิลป์ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด การได้รับทุนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม “ศิลป์ พีระศรี” ประจำปี ๒๕๔๘ และจากสถาบันองค์กรต่างๆ เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

จนกระทั่งการจัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรม “จิตวิญญาณธรรมชาติแห่งนามธรรม” ที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งถือเป็นนิทรรศการเดี่ยวครั้งที่ ๙ โดยเป็นการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์แนวจิตรกรรมนามธรรม เป็นผลงานทัศนศิลป์ที่แสดงออกด้วยความเป็นนามธรรม สะท้อนจากความคิด อารมณ์ และความรู้สึก “จิตวิญญาณธรรมชาติแห่งนามธรรม” จำนวนนับร้อยชิ้นที่สร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานออกมาตลอด ระยะเวลาการทำงานร่วม ๒๐ ปี ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ยืนยันตัวตนของตัวเองกับสาธารณชน

นอกจากนั้นยังดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสังคมมาโดยตลอด เป็นวิทยากรด้านศิลปะ ตามสถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนทุกระดับ เป็นวิทยากรพิเศษต่างๆ ในกิจกรรมของ “กลุ่มศิลปินรักษ์ผืนป่าตะวันตก” รวมทั้งเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานด้านศิลปะต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกจังหวัดนครสวรรค์ นอกจากนี้ ยังริเริ่มกิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปะในท้องถิ่นบ้านเกิดของตัวเอง ในโครงการ “แจ้งแล้วเวสาลี” และกิจกรรมอื่น ๆ ในวงการศิลปะร่วมกับเพื่อนศิลปินอย่างสม่ำเสมอ

ด้วยความรู้ความสามารถและผลงานด้านงานศิลปะแนวจิตรกรรมนามธรรม “จิตวิญญาณธรรมชาติแห่งนามธรรม” สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยคณะกรรมการพิจารณา จึงเห็นควรมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “รางวัลแห่งความดี ศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา” สาขาทัศนศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้แก่นายเสนีย์ แช่มเดช ไว้เป็นเกียรติสืบไป

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดสูจิบัตรตามลิงค์ด้านล่างนี้

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *