ข้อมูลอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีน

ภาพ ลักษณะที่อยู่อาศัยของคนจีนในอดีตและปัจจุบันยังคงมีให้เห็นอยู่

1.) ลักษณะที่อยู่อาศัย

ลักษณะการสร้างบ้านเรือนส่วนใหญ่จะอยู่รวมกันเป็นชุมชนขนาดเล็กและขนาดใหญ่ กระจัดกระจายอยู่ทั่วทุกอำเภอในจังหวัดนครสวรรค์ แต่เดิมมีลักษณะเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวติดกันและครอบครัวจะเป็นครอบครัวใหญ่มีญาติพี่น้องอยู่รวมกันปัจจุบันคนจีนในจังหวัดนครสวรรค์ จะกระจัดกระจายอยู่ในแหล่งชุมชนที่เจริญอยู่เกือบทุกอำเภอ แหล่งที่อยู่ของคนไทยเชื้อสายจีนได้แก่ ตลาดในตัวเมืองหรือตัวอำเภอที่มีการค้าขายเนื่องจากนิยมสร้างบ้านเป็นที่อยู่อาศัยแล้ว ยังใช้เป็นร้านค้า ห้างร้าน บริษัทเพื่อประกอบอาชีพ ค้าขายทำธุรกิจต่างๆ อีกด้วย โดยมีความเชื่อเกี่ยวกับการปลูกบ้าน ซึ่งมักจะเป็นบ้านปูนและห้ามสร้างประตูตรงกัน ถือว่าไม่ดีเพราะจะไม่นิยมสร้างที่ประตูตรงกันเนืองจากทำให้ลมพัดแรงเกินไป เนื่องจากบ้านเรือนปัจจุบันค่อนข้างกระจัดกระจายหลายแหล่งที่อยู่อาศัย ซึ่งอาจจะไม่สามารถจัดกลุ่มเพื่อให้เยี่ยมชมสำหรับการท่องเที่ยวได้ แต่สามารถจัดโซนหรือบริเวณท่องเที่ยวในลักษณะการเดินชมตลาด หรือเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่างๆ ตามความสนใจได้ เช่น ตลาดปากน้ำโพ      ตลาดชุมแสง ตลาดตาคลี ตลาดลาดยาว และตลาดเก้าเลี้ยว เป็นต้น

2.) ภาษาพูดและภาษาเขียน

ภาษาของคนจีน  มีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเอง ด้านภาษาพูดของคนจีนอดีตจะสามารถแบ่งออกตามสำเนียงกลุ่มภาษาได้ 5 กลุ่ม ได้แก่ ภาษาจีนแต้จิ๋ว ไหหลำ กวางตุ้ง ฮากกา (แคะ) และฮกเกี้ยน (ปัจจุบันเหลือครอบครัวรุ่นลูกหลานที่มีจำนวนน้อยมาก และขาดผู้ให้ข้อมูลเฉพาะด้าน) แต่เนื่องจากคนจีนมักประกอบอาชีพค้าขายกับคนจีนแต้จิ๋วที่เป็นจีนส่วนใหญ่ในแต่ละชุมชน จึงต้องใช้ภาษาจีนแต้จิ๋วเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารเป็นหลัก ในอดีตมักจะไม่ค่อยใช้ภาษาไทยในการพูดคุย แต่ในสมัยปัจจุบันใช้ภาษาไทยเป็นภาษาในการสื่อสารและในการค้า ภาษาจีนกลุ่มสำเนียงต่างๆ นั้นที่เป็นภาษาดั้งเดิมของแต่ละกลุ่มนั้นจะมีแต่ผู้อาวุโสที่ยังใช้พูดสื่อสารกันบ้างในบางกรณี เช่น พูดกับคนในครอบครัว หรือเมื่อเจอคนจีนที่มีเชื้อสายเดียวกัน

ภาษาเขียนของคนจีน ใช้ตัวอักษรภาษาจีนแบบเดียวกันทั้งหมด แต่จะออกเสียงต่างกันตามสำเนียงกลุ่มภาษาต่างๆ ปัจจุบันคนรุ่นลูกรุ่นหลานมักไม่ได้ใช้ภาษาจีนในการสื่อสารตามกลุ่มภาษา แต่จะมีการส่งเสริมให้ลูกหลานได้เรียนภาษาจีนกลางในปัจจุบันที่เปิดสอนในโรงเรียน มหาวิทยาลัยหรือแม้แต่โรงเรียนสอนภาษาจีนในนครสวรรค์ เพื่อให้มีความรู้ด้านภาษาจีนสามารถใช้ติดต่อสื่อสารประกอบธุรกิจเป็นส่วนใหญ่

3.) ประเพณีและพิธีกรรม

คนจีนมีประเพณีและวัฒนธรรมเทศกาลต่างๆ ที่ยึดถือปฏิบัติและยังคงมีการอนุรักษ์และสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันซึ่งมีประเพณีต่างๆ เช่น ประเพณีเกี่ยวกับการเกิด ประเพณีการแต่งงาน ประเพณีเกี่ยวกับการตาย ประเพณีวันเช็งเม้ง ประเพณีวันสารทจีน และประเพณีวันตรุษจีน ซึ่งประเพณีตรุษจีนและประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพของจังหวัดนครสวรรค์ เป็นช่วงเทศกาลงานประเพณีที่มีชื่อเสียงมากและสามารถทำรายได้ให้กับจังหวัดนครสรรค์เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งวันตรุษจีนนับเป็นวันพิเศษและมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ไทยจีน และเป็นประเพณีที่มีการสืบทอดและสืบสานปฏิบัติกันมาแต่โบราณกาล นานกว่าสองพันปีล่วงมาแล้ว วันตรุษจีนถือว่าเป็นวันที่สมาชิกครอบครัวไม่ว่าจะไปประกอบธุรกิจการงานอยู่ที่ไหน ห่างไกลบ้านเพียงไร หากอยู่ในจังหวัดหรือประเทศเดียวกันบรรดาสมาชิกในครอบครัวเหล่านั้น จะกลับบ้านมาพบปะหน้ากันอย่างพร้อมเพียงกัน เนื่องจากประเพณีวันตรุษจีน ถือว่าเป็นวันปีใหม่ตามปฏิทินจีน จึงถือว่าเป็นงานรื่นเริงและงานมงคลที่จะต้องมีการเฉลิมฉลองในเทศกาลตรุษจีน ซึ่งในโอกาสวันสำคัญนี้จะมีทั้งงานรื่นเริงและงานประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อและความศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ งานประเพณีตรุษจีนและงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ ซึ่งเป็นประเพณีนี้ค่อนข้างมีความเข้มแข็งของกลุ่มชนที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความเชื่อและศรัทธาต่อองค์เจ้าพ่อเจ้าแม่ในศาลเจ้าที่ประชาชนเคารพนับถือประกอบกับระบบการบริหารจัดการ และการรวมกลุ่มขององค์กรและร้านค้าต่างๆ มาทำงานร่วมกันผ่านการจัดการในรูปแบบคณะกรรมการดำเนินงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ

4.) อาหาร

อาหารประจำท้องถิ่นของคนจีนที่โดดเด่นมีอยู่ 8 กลุ่มด้วยกัน คือ อาหารซานตง อาหารเสฉวน  อาหารกวางตุ้ง อาหารเจียงซู อาหารเจ้อเจียง อาหารฮกเกี้ยน อาหารหูหนานและอาหารอานฮุน อาหารจีนในกลุ่มอาหารท้องถิ่นทั้ง 8 ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ เป่ยจิงข่าวยา (เป็ดปักกิ่ง), ฝัวเที่ยวเฉียง (พระกระโดดกำแพง), กงเป่าจีติง (ไก่ผัดเผ็ด), โค่วโจ่วจึ (ขาหมูนึ่งซีอิ๊ว), หลงจิ่งซยาเหริน (ผัดกุ้งแช่ชาหลงจิ่ง), หมาผอโต้วฝุ (ผัดเผ็ดเต้าหู้คุณยาย),    ซีหูชู่อี๋ว์ (ปลาซีหูเปรี้ยวหวาน), ซยาเหรินหนิวหลิ่ว (ผัดกุ้งกับเนื้อวัวแผ่น), และซ่วนโร่วหั่วกัว (เนื้อจิ้มจุ่มหม้อไฟ) เป็นต้น

 

1 thought on “ข้อมูลอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีน”

  1. ในหมวดอาหาร เป็นอาหารของคนจีนในนครสวรรค์หรือเปล่าครับ หรือเป็นของคนในเมืองจีน เพราะในนครสวรรค์ผมยังไม่เห็นแบบนี้นะครับ

ส่งความเห็นที่ สันติ คุณาวงศ์ ยกเลิกการตอบ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *