Yuan Spirit

Yuan Spirit
Duration: 04:00
  • Description

บทเพลงแห่งจิตวิญญาณแห่งปากน้ำโพ ประพันธ์ทำนองโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง เพื่อสะท้อนแนวคิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชนคนต้นแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และประเพณีที่แตกต่างกันไป เช่น กลุ่มชาติพันธุ์ไทยท้องถิ่น โดยการปรับตัวของผู้คน จนเป็นประเพณีและวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่าง

จากการประพันธ์งานดนตรี “จิตวิญญาณแห่งปากน้ำโพ” ได้พยายามสร้างแนวคิดทางดนตรีในการสะท้อนตัวตนของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่ดำรงอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์ โดยได้ศึกษาบทเพลงที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มคน และได้นำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ค้นหาตัวตนโดยใช้แนวคิดการสร้างภาพแทน (Representation) ที่แสดงถึงกลิ่นอายและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ รวมถึงยังได้มีการสร้างแนวทำนองใหม่ขึ้นมาโดยไม่ทิ้งฐานวัฒนธรรมดั้งเดิมและบริบททางวัฒนธรรม ของแต่ละกลุ่มคนที่อยู่ในท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย 7 แนวทำนอง ได้แก่ จีน มอญ ลาว ญวน ฝรั่ง มุสลิม(อาหรับ) และไทยท้องถิ่นโดย รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง ได้สื่อถึงนัยสำคัญทางสังคมเพื่อใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือในการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์อย่างรู้เท่าทันถึงความเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างมีพลวัต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *