ศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

ศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐     สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความรู้และผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของศิลปิน […]