หนังสือดนตรี (นอก) วจนานุกรมแห่งต้นแม่น้ำเจ้าพระยา

หนังสือดนตรี (นอก) วจนานุกรมแห่งต้นแม่น้ำเจ้าพระยา   หนังสือดนตรี (นอก) วจนานุกรมแห่งต้นแม่น้ำเจ้าพระยา โดย รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นหนั […]

หนังสือมหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการทางด้านศิลปวัฒนธรรม

หนังสือมหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการทางด้านศิลปวัฒนธรรม หนังสือมหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการทางด้านศิลปวัฒนธรรม เอกสารวิชาการทางวัฒนธรรม ลำดับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๐ บรรณาธิการโดย รศ.สุชาติ แสงทอง จากเอกสารคำ […]

ชุดที่ระลึก “๑๐๐ ปี วิถีปากน้ำโพ”

ชุดที่ระลึก “๑๐๐ ปี วิถีปากน้ำโพ”     จัดทำเนื่องในวาระสำคัญของงานตรุษจีนปากน้ำโพ ประจำปี ๒๕๕๙ ครบรอบ ๑๐๐ ของการสืบสานงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครส […]

หนังสือชุดประเพณีพิธีกรรมแห่เจ้าปากน้ำโพ

หนังสือชุดประเพณีพิธีกรรมแห่เจ้าปากน้ำโพ   จากชุดที่ระลึก “๑๐๐ ปี วิถีปากน้ำโพ” จัดทำเนื่องในวาระสำคัญของงานตรุษจีนปากน้ำโพ ประจำปี ๒๕๕๙ ครบรอบ ๑๐๐ ของการสืบสานงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้ […]

หนังสือชุดความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ในนครสวรรค์

หนังสือชุดความหลากหลายทางวัฒนธรรม และชาติพันธุ์ในนครสวรรค์   จากชุดที่ระลึก “๑๐๐ ปี วิถีปากน้ำโพ” จัดทำเนื่องในวาระสำคัญของงานตรุษจีนปากน้ำโพ ประจำปี ๒๕๕๙ ครบรอบ ๑๐๐ ของการสืบสานงานปร […]

หนังสือชุดประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัดนครสวรรค์

หนังสือชุดประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัดนครสวรรค์   จากชุดที่ระลึก “๑๐๐ ปี วิถีปากน้ำโพ” จัดทำเนื่องในวาระสำคัญของงานตรุษจีนปากน้ำโพ ประจำปี ๒๕๕๙ ครบรอบ ๑๐๐ ของการสืบสานงานประเพณีแ […]

หนังสือนครสวรรค์ : รัฐกึ่งกลาง

หนังสือ นครสวรรค์ : รัฐกึ่งกลาง   บรรณาธิการ โดย สุภรณ์ โอเจริญ จากรายงานการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์” ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ กันยายน ๒๕๒๗ […]

บทเพลงกวีศิลป์ (นอก) วจนานุกรม

บทเพลงกวีศิลป์ (นอก) วจนานุกรม จิตวิญญาณแห่งประวัติศาสตร์เมืองนครสวรรค์ บทเรียนหรือสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบงานสร้างสรรค์เชิงต้นแบบทางศิลปะ จากโครงการ “สานสุนทรีย์ สี่แควศิลป์ : มองอดีต ปัจจุบัน ผ […]

หนังสือเรื่อง “แนวคิดการวิจัยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชนลุ่มน้ำเจ้าพระยา”

หนังสือเรื่อง “แนวคิดการวิจัยประวัติศาสตร์และ วัฒนธรรมชุมชนลุ่มน้ำเจ้าพระยา”   เอกสารวิชาการทางวัฒนธรรม ลำดับที่ ๒ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หนังสือเรื่อง “นครสวรรค์ศึกษา” บันทึกเรื่องราวคนจีนปากน้ำโพ

หนังสือเรื่อง “นครสวรรค์ศึกษา” บันทึกเรื่องราวคนจีนปากน้ำโพ   โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง เอกสารวิชาการทางวัฒนธรรม ลำดับที่ ๓ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์