ภูมิหลังและอัตลักษณ์ของชาวจีน 5 กลุ่มภาษาในประเทศไทย

ชาวจีนที่อพยพมายังประเทศไทย ส่วนใหญ่มาจากมณฑลฮกเกี้ยนและมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน ที่เหลือมาจากเกาะไหหลำ ทั้งนี้เป็นเพราะลักษณะทางภูมิศาสตร์ของมณฑลฮกเกี้ยนสืบเนื่องไปในมณ […]

ข้อมูลอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีน

ภาพ ลักษณะที่อยู่อาศัยของคนจีนในอดีตและปัจจุบันยังคงมีให้เห็นอยู่ 1.) ลักษณะที่อยู่อาศัย ลักษณะการสร้างบ้านเรือนส่วนใหญ่จะอยู่รวมกันเป็นชุมชนขนาดเล็กและขนาดใหญ่ กระจัดกระจายอยู่ทั่วทุกอำเภอในจังหวัดนค […]

นครสวรรค์ : พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม

การเลือกตั้งถิ่นฐานและการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในแต่ละพื้นที่ มีสาเหตุสำคัญหลายประการ โดยมักมีปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญมาจากลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และทรัพยากรทางธรรมชาติของพื้นที่นั้นๆ มนุษย์มักเลือกตั้ […]

คุณค่าและความหมายของอักษรจีนภายในศาลเจ้า

คนจีนในประเทศไทยและนครสวรรค์ ส่วนมากอพยพมาจากมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งถือได้ว่าคนจีนเป็นผู้ยึดมั่นในประเพณี และความเชื่อเดิมอย่างเคร่งครัด การสร้างศาสนสถานไว้ประดิษฐานเทพเจ้า และใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามระ […]

กำเนิดประเพณีการแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ

การแห่เจ้าพ่อ – เจ้าแม่ปากน้ำโพ เป็นประเพณีที่กล่าวเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งปฏิบัติสืบเนื่องกันมา การแห่เจ้าพ่อ – เจ้าแม่ปากน้ำโพเริ่มครั้งแรกเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนจากคำบอกเล่า […]